Günümüz Romanya Devleti sınırları içinde kalan araziye ilk Türk  yerleşimi M.S 3 yüzyılda Avrupa Hunları tarafından gerçekleştirilmiştir.  Romanya’nın Transilvanya bölgesindeki dağlık araziye göç eden Hun  Türklerinden günümüze Macarcanın bir lehçesini konuşan ve sayıları  100.000’i geçmeyen Sekeller kalmıştır.
Hun hakimiyetinden sonra  Romanya Avar, Peçenek, Uz ve Kıpçak göçlerinin durağı oldu. Daha sonra  Altınorda hakimiyetine giren Romanya’ya Karadeniz’in kuzeyinden gelen  Tatarlar yerleştiler. Günümüzde halen Tuna nehrinin Karadeniz’e  döküldüğü Dobruca bölgesinde yaşayan Tatarlar, Kırım Türkçesine benzer  bir dil konuşmaktadırlar. Fatih Sultan Mehmet’in fethiyle Osmanlı  İmparatorluğu’na bağlanan Romanya’ya Anadolu’dan getirilen Türkmen  aşiretleri yerleştirildi.
Günümüzde Romanya’da 90 bin Türk  yaşamaktadır. Romanya Türklüğünün güncel meselelerinin başında Türkler  arasındaki Türkmen-Tatar ayrımı dikkat çekmektedir.